Над 1,2 млн. лева са приходите от продажба на общинска собственост през миналата година, отчита кметът Пламен Стоилов в доклад до местния парламент. Сумата е около 3 пъти по-висока в сравнение с 2011 година, но далеч под планираните близо 4,4 млн. лева. Администрацията отбелязва, че голямата разлика се дължи на продължаващата икономическа и финансова криза.
В анализа прави впечатление, че приходите от сделки със земя са близо 1 млн. лева или около 4 пъти повече, отколкото през 2011 година. Двойно са нараснали приходите от продажба на сгради, макар сумата да не е впечатляваща - само 182 146 лв. Показателно за ситуацията в строителния бранш са приходите от право на строеж - едва 60 хил. лева при 130 хил. лева година по-рано.
През 2012 година в хазната са постъпили приблизително 1,4 млн. лева от наеми на общинско имущество. От сгради - 727 671 лева, от терени - 290 713 лева, от рекламни съоръжения - над 371 хил. лева, а от спортни игрища - малко над 10 хил. лева. Кризата и тук казва своята дума, но за отбелязване е, че само по 9 договора Общината е принудена да събира вземанията си по съдебен път. Интересно е, че приходите от базарите за мартенички и коледни подаръци през миналата година са 22 хил., с около 9 хил. лева по-малко от 2011-а. Амортизираните дървени къщички, неатрактивното им местоположение, както и намалената покупателна способност на населението дават своето отражение.
През 2012-а в бюджета са влезли и приходи от пристанищни такси - 93 293 лева. Както е известно, преди 2 години бе създадено пристанище за обществен транспорт „Пристан“ и то беше предоставено на оператор. 127 887 лева пък са приход от непотърсена рента в предвидения от закона 3-годишен срок.
Миналата година Общината е предприела действия за безвъзмездно придобиване на собствеността на 31 държавни имота. Тя вече е собственик на двата държавни корпуса от Доходното здание, терена зад Историческия музей, Гребната база, в ход е замяната на общински гори за горите в Лесопарка и на хижа „Приста“. В отчета се отбелязва, че все още сградите на закритите училища не се използват. Поискана е от министъра на образованието смяна на предназначението на имотите.
Кметът отчита като добър знак факта, че през годината няма жалби срещу служители на отделите „Общинска собственост“ и „Търговия и наемни отношения“. Нещо повече, дори било получено благодарствено писмо.
През 2013 година плановете за управление на общинската собственост са по-оптимистични. От наеми и разпореждане с имотите се очакват общо почти 4,5 млн. лева. Разходите по управлението на имуществото пък възлизат на 825 150 лева, от които половин милион са ремонти на общински сгради. Кметът Стоилов предлага подробен списък на всички обекти, които през годината ще се отдават под наеми или продават. Терени в местността Слатина, Лагера и по селата са предвидени за продажба, както и няколко сгради в центъра на града - на „Пиротска“ 5 и „Пристанищна“ 13. Общината очаква тази година да стане собственик на Музея на транспорта.