Законодателната дейност на 43-тото Народно събрание е прекалено активна и това причинява нестабилност и непредвидимост - не само политическа, но и за индустрията, а оттам и на социалната среда. Това е позицията на Българската стопанска камара (БСК) след преглед на дейността на парламента от ситуирането му на 27 октомври 2014 година до 10 март 2015 година. 
 За 83 работни дни в периода 27.10.2014 г. - 10.03.2015 г. в НС са внесени 166 законопроекта или средно по 2 законопроекта дневно. 148 от тях (без 14 ратификации и 4 специфични законопроекта) са включени в листата на интереси на БСК и нейните членове - индустриалци и работодатели.
30 законопроекта са свързани с промени в действащото законодателство повече от един път за анализирания период. Първенец по желание за промени е Наказателният кодекс (6 законопроекта), следван от Кодекса на труда, Кодекса за социалното осигуряване, Гражданския процесуален кодекс и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (по 5 законопроекта), Закона за движението по пътищата, Закона за развитие на академичния състав в Република България и Закона за горите (по 4 законопроекта), Закона за данък върху добавената стойност, Закона за енергетиката, Закона за МВР и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (по 3 законопроекта) и още 18 закона с по 2 проекта за промени.