Кметът Пламен Стоилов ще отчете пред гражданите изпълнението на бюджета за 2014. Публичното обсъждане е насрочено за петък от 17,30 часа в Пленарна зала.
От документа, който е публикуван в сайта на общината и с който всички заинтересовани русенци могат да се запознаят, става ясно, че приходите в хазната миналата година са били 114 731 816 лв., а разходите - 91 801 428 лв. В сравнение с 2013 в приходната част има увеличение с близо 17 млн.лв., а при разходите - с над 14 млн. лева.
При преходния остатък има увеличение с 2 379 707 лв., като за 2014 г. той е 22 930 388 лв. В сумата влизат налични средства по проекти в размер на 345 689 лв.: по проекти в училищата - 259 460 лв., и по проекта „Равен достъп на деца в риск“ - 86 229 лв. Преходният остатък от държавни дейности е 4 213 593 лв., а от местни дейности - 18 716 795 лв. В остатъка от местни дейности влизат 4,8 млн. лв. за погасяване на заеми, 6,3 млн.лв. за такса битови отпадъци и 2,2 млн.лв. за проекта на бул. „Тутракан“. Преходният остатък от такса битови отпадъци е насочен за дейности по чистотата.
Изпълнението на собствените приходи е по-ниско с 847 084 лв. в сравнение с 2013 г., като за 2014 г. собствените приходи са общо 34 024 153 лв. Спадът произтича главно от изпълнението на неданъчните приходи, които за 2014 г. са 21 698 956 или с 2 054 993 лв. по-малко в сравнение с 2013 г. 
 Приходите от имуществените и другите данъци са се увеличили с 1 079 197 лв. спрямо 2013 г., като през 2014 г. са събрани над 12 млн.лв. 
При неданъчните приходи обаче се отчита намаление с 2 620 449 лв., което основно се дължи на промяната в начина на отчитане на трансграничните проекти. Доходите от собственост за 2014 г. са 5 614 052 лв., което е увеличение с 266 720 лв. в сравнение с 2013 г. При приходите от наеми на имущество и от наем на земя обаче има намаление спрямо предходната година съответно с 95 080 лв. и с 139 187 лв. В анализа е посочено, че през 2014 г. са прекратени договори за наем на земеделска земя на стойност около 10 000 лв. Намалението на приходите от наем на терени пък е свързано с отпадането на договори заради ремонта на ул. „Александровска“. Прекратяването на наемните договори за ползване на помещенията в ДКЦ-2 е оказало влияние върху намалението на приходите от наем на имущество. 
Събраните общински такси за 2014 г. са 14 702 219 лв., като това е увеличение с 226 365 лв. в сравнение с 2013 г. Намаление спрямо предходния отчетен период има при таксите за ползване на детски градини с 8403 лв., при таксите за ползване на детски ясли с 56 371 лв., при таксите за ползване на общежития с 6430 лв., при таксите за технически услуги със 17 817 лв., при таксите за административни услуги с 3238 лв. При приходите от такса битови отпадъци има увеличение с 301 364 лв., като за 2014 г. те са 10 579 343 лв. 
1 300 800 е сумата, събрана от глоби, санкции и неустойки, като това е увеличение с 389 080 лв. спрямо 2013 г. При постъпленията от продажба на нефинансови активи има намаление с 416 005 лв., като за 2014 г. те са 637 598 лв. 
През 2014 г. от дирекция „Местни данъци и такси“ са събрани недобори в общ размер на 5 100 929 лв, като през 2013 г. са били 3 897 321 лв. 
При реализацията на капиталовите разходи по бюджета приоритетни са били социалните, културни и хуманитарни обекти, като обновяването на детските полощадки за 907 886 лв, ремонта на музея „Баба Тонка“ - 232 834 лв., спортната зала в Европейските езици - 423 700 лв., изграждането на детска градина в кв. „Дружба 3“ - 302 986 лв., благоустрояване на междублоковото пространство в ЦЮР и други. 
Изводът в отчета е, че бюджетната година е приключила без просрочени задължения, със значителни преходни остатъци, които дават възможности за добър старт през 2015 г.