6218 собственици на ведомствени бензиностанции са подали данни за 12 335 собствени съдове или съоръжения за съхранение и зареждане с течни горива до крайния срок 9 март, съобщиха вчера от НАП. 96% от притежаваните съоръжения и съдове са за съхранение и зареждане с газьол.
Според данните в приходната агенция, 63% от задължените имат бизнес в сферата на селското, горското и рибно стопанство. Съдове и съоръжения са декларирали и 693 собственици, работещи в областта на транспорта, складирането и пощите. Петима собственици са посочили като своя икономическа дейност създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения.
От декларираните данни става ясно още, че за зареждане и съхранение с гориво се ползват най-много стационарни цистерни - 6545 броя (52%). На второ място се нареждат собствените бидони (варели) - 34% от общо декларираните съоръжения и съдове. Един собственик е декларирал също, че притежава вагон за съхранение на гориво.