По-големи приходи и печалба отчита „Спарки“ АД в консолидирания си отчет за предходната година. Към 31.12.2014 г. групата е реализирала нетни приходи от продажби в размер на 28,994 млн. лв., което представлява увеличение с почти 5 млн. лева или с 21% спрямо нетните приходи от продажби за 2013 г. на стойност 24,061 млн. лв. Ръстът е формиран най-вече през второто и третото тримесечие на годината. За периода октомври-декември приходите са по-слаби, но все пак позволяват да се отчете значително увеличение на оборотите за цялата година.
Още по-впечатляващо е сравнението на база консолидирана печалба. За 2014 г. „Спарки“ регистрира нетен финансов резултат на стойност 1,743 млн. лв., който е 6,3 пъти по-голям в сравнение с отчетените за  2013 г. 273 хил.лв.
Към 31.12.2014 г. сумата на активите на машиностроителната компания на консолидирана база е 45,799 млн. лв. Стойността на собствения капитал се увеличава до 21,276 млн. лв.
В консолидирания отчет на „Спарки“ се включват и резултатите на дъщерните дружества „Еко Спарк“ ЕООД, „Сигма плюс“ ЕООД, „ЦПО Спарки“ ЕООД и „И.З. Русе“ ЕООД. В последните години приносът им към резултатите на компанията майка е скромен.
„Спарки“ продължава да се бори с тежащите на дружеството многомилионни кредити, теглени още преди началото на кризата. Задълженията към банки бяха разсрочвани няколко пъти и към края на 2014 г. възлизат на 17,9 млн. лева. Само за лихви по тези кредити са изплатени 904 хил. лева. Отделно компанията дължи над 5,4 млн. лева на свои доставчици и търговски партньори. Увеличават се и задълженията към персонала, държавата и осигурителните предприятия. Текущите резултати и финансови показатели обаче бавно се подобряват и макар положението да продължава да е сложно, то все пак е по-добро отколкото година по-рано.