100 спирки на градския транспорт в Русе ще бъдат оборудвани със светлинни електронни табла, които ще известяват времето до пристигане на следващото превозно средство. Общината обяви обществена поръчка за проектиране и строително-монтажни работи на електронните информационни табла и конструкцията за монтажа им. Дейностите са предвидени по транспортния проект и чрез тях ще бъдат осигурени и комуникационните връзки с Центъра за управление и контрол на трафика. Срокът за изпълнение е шест месеца, а стойността на поръчката е 200 376 лв. без ДДС. Няма поставени изисквания за икономически и финасови възможности на участниците. Те обаче трябва да са изпълнили минимум една сходна услуга през последните три години. 
При оценяването на офертите ще се търси икономически най-изгодната, като техническото предложение ще носи 40 точки, а предлаганата цена - 10 точки. Оферти ще се приемат до 6 март, а на 9 март комисия ще ги разгледа.