Обществена поръчка за строителство на подземния паркинг в Доходното обяви общината. Прогнозната стойност е 502 482 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение е 3 месеца. От участниците се изисква да внесат гаранция за участие в размер на 1% от прогнозната стойност. Поръчката предвижда строително-монтажни дейности за довършване на обществения паркинг като първи етап от бъдещ търговско-административен комплекс, както и на връзката му със съседните блокове на Театралния комплекс и съседните улици. До момента са изпълнени в груб строеж до кота нула подземните нива на комплекса и двупосочната рампа към тях. Строежът е замразен, защитен и обезопасен.
Няма изисквания за икономическите и финансовите възможности на кандидатите, но трябва да разполагат със сертификати за управление на качеството и за здравословни и безопасни условия на труд.
Оферти ще се приемат до 16 март, а на следващия ден комисия ще ги отваря, като при оценяването по-голяма тежест ще има техническото предложение - 60%, а останалите 40% са за предложена цена.
Подземният паркинг ще осигури 58 паркоместа за автомобили и 8 места за велосипеди, разположени на две подземни нива.