Информацията, която се поддържа в общинския регистър във връзка с приема в детските ясли, вече ще се събира по служебен път. Предложението на кмета Пламен Стоилов и ще бъде обсъдено на идната сесия, а промените ще влязат в сила от 25 март.
Така ще отпадне изискването родителите да представят информация за адресната си регистрация на територията на общината, актовете за раждане на други деца, както и всички останали документи, които са заведени в общинските регистри.