През 2014 г. в община Ценово наблюдавахме задържане на цените на земеделската земя и минимален ръст при по-големите и свободни парцели. Характерна черта за региона е доста големият брой купувачи на ниви - предимно дребни и средни арендатори и земеделски производители, както и някои инвестиционни фондове, чиито оферти бяха на сходни нива. Това твърди в обзорен анализ за миналата година компанията за търговия и арендуване на земя „Русе ленд“.
През миналата година продажбите на земя в Ценово са извършвани  предимно на първичен пазар, но броят им намалява заради многото съсобственици и сравнително добрите стойности на наемите и рентите - около 50 лв./дка. Намалените свободни оборотни средства у купувачите в региона са другият фактор, уравновесяващ пазара на земеделски земи.
Като цяло в община Ценово се регистрират най-малки колебания както при цените на нивите, така и при тези на рентите през 2014 г. Традиционно по-голямо е търсенето на земя в Джулюница, Новград и Ценово, а по слабо в по-хълмистите землища и в тези с по-ниски категории като Караманово и Кривина. Средно за общината сделките са осъществявани при 850 лв./дка. Известно повишение в сравнение с 2013 г. е наблюдавано в землището на Долна Студена.
И в тази община не очакваме съществени корекции в цените при продажбите на земеделска земя, а по-скоро движение при наемането й в зависимост от приходите и възможностите на местните земеделски производители , казват от „Русе ленд“.