С 323 хил. лева счетоводна печалба завършва 2014 година „Свинекомплекс Николово“, става ясно от предварителния си, неодитиран отчет на дружеството, представен на фондовата борса. Положителният финансов резултат се формира от оперативна печалба в размер на 489 хиляди лв., намалена с разходите от финансовата дейност в размер на 169 хиляди лв. и начислени финансови приходи от 3 хил. лева.
Печалбата е в резултат на икономии при основните и по-големи разходи, които се правят във връзка с производството, както и внимателните проучвания в тенденциите на пазара на основни суровини, съобщават от ръководството на дружеството. Очакват се съществени промени в покупните цени на суровините, материалите и другите разходи свързани с основната производствена дейност. Тези фактори вероятно са оказали съществено влияние в последните 3 месеца на миналата година, тъй като за деветмесечието печалбата на свинекомплекса беше над 2 пъти по-голяма - 700 хил. лева.
Приходите на свинекомплекса бележат ръст до 9 млн. лева, като спадът от продажба на животни се компенсира с излишък от увеличените продажби на фураж и материали, наеми на сгради и земя, приходи от застрахователни обезщетения и др.
В периода януари-септември средната реализационна цена е 3.33 лв./кг живо тегло, като през последното тримесечие се понижава съществено. Угоените прасета се продават по 2.45 лв./кг, а подрастващите - по 4.37 лв.кг. Средната продажна цена, сравнена със средната за същия отчетен период на 2013 г. отчита увеличение от 0.19 лв.кг. Три месеца по-рано разликата с 2013 г. беше 0,30 лева/кг.
Реализирането на живи животни е нараснало със 161 тона в сравнение с 2013 г. В своята фирмена политика дружеството се стреми да увеличава реализираните живи животни. През отчетния период на 2014 г. за изхранването на наличното поголовие са изразходвани 6011 тона комбинирани фуражни смески на стойност 3218 хил.лв.