И през 2015 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП). Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от сумата от годишните данъчни основи лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.
За да се ползва данъчното облекчение, ипотечният кредит трябва да е сключен от лице, което има сключен граждански брак и не е навършило 35-годишна възраст към датата на сключване на договора. Друго условие е ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през годината.
Облекчението може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 хил. лв. от главницата по ипотечен кредит. То се получава само след подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 хил. лв. от главницата на ипотечния кредит.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне.
Миналата година 5318 български семейства се възползваха от данъчното облекчение за млади семейства. Общият размер на средствата, с които младите семейства са намалили сумата от годишните си доходи, е 17,6 млн. лв.