Икономически активните предприятия в област Русе приключват 2013 г. с обща печалба от 306 млн. лева, съобщи Териториалното статистическо бюро. Положителен финансов резултат са отчели 7464 фирми, предприятията със загуба са 2084, а тези с нулев резултат - 1363. В сравнение с предходната стопанска година относителният дял на нефинансовите предприятия с отчетена печалба нараства с 1.4 процентни пункта, докато при тези със загуба или нулев финансов резултат намалява съответно с 0.6 и 0.8 пункта.
Годишен отчет за дейността си през 2013 г. са представили общо 10 911 нефинансови предприятия от област Русе, или с 0.3% повече в сравнение с 2012 година. В тях са реализирани нетни приходи от продажби за 6,137 млрд. лв. и е произведена продукция за 3,613 млрд. лева.
През 2013 г. микропредприятията (до 9 заети лица) са 9947, или 91.2% от всички нефинансови предприятия, представили годишен отчет за дейността си. Произведената в тях продукция по текущи цени възлиза на 661 млн. лв., или 18.3% от общия обем за областта, като е отчетен ръст от 10.2% спрямо 2012 година. В микропредприятията работят 29.3% от заетите лица. Предприятията от тази група приключват 2013 г. с обща печалба в размер на 71 млн. лева. Средният брой заети в микропредприятие е 2 лица.
Малките предприятия (между 10 и 49 заети) са 762. В тях е произведена продукция по текущи цени за 760 млн. лв., или с 1.9% повече от 2012 г. В тях работят 23.4% от общия брой заети лица. Тези предприятия приключват 2013 г. с положителен финансов резултат от 72 млн. лева. Средният брой заети в предприятие от тази категория е 20 лица.
Средните предприятия (между 50 и 249 заети) произвеждат 35.1% от продукцията за областта и в тях са ангажирани 28.7% от заетите. Общият финансов резултат за тази група е печалба в размер на 91 млн. лева. Средният брой заети лица на едно средно предприятие е 103.
Големите предприятия (с 250 и повече заети) формират 25.6% от общо произведената продукция, генерират близо 1/5 от нетните приходи от продажби и в тях работят 18.6% от всички заети лица в икономиката на област Русе.
През 2013 г. на територията на област Русе най-голям е броят на работещите предприятия - представители на икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 4205, или 38.5% от общия брой стопански субекти. Тези предприятия реализират нетни приходи от продажби в размер на 2,825 млрд. лв. или близо половината от общия обем за областта.
Икономически активните предприятия от преработващата промишленост през 2013 г. са 1199 или всяко девето работещо предприятие в област Русе. Произведената от тях продукция е в размер на 1,728 млрд. лв., или 47.8% от общо произведената в областта. Нетните приходи от продажби имат относителен дял от 30.1% в общо реализираните от всички работещи предприятия. В икономическа дейност „Преработваща промишленост“ се трудят близо 40% от всички заети лица в област Русе.
В сравнение с 2012 г. произведената продукция по текущи цени бележи ръст от 15.2%, а реализираните нетни приходи от продажби нарастват с 19.6%. Малко над една четвърт от преработващите предприятия в област Русе (26.2%) са ангажирани с производството на текстил и облекло, обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм.