Възможностите за финансиране на проектите за изграждане на екоселище в Образцов чифлик и на туристически маршрут „Поломието“ - Русе, Иваново, Червен и Пепелина, обсъди областният управител Стефко Бурджиев с председателя на Австрийската стопанска камара Кристиан Гесл, който го увери, че ще промотира проектите пред австрийския бизнес. Бурджиев участва в двудневна Конференция на заинтересованите страни по Градска платформа за Дунавски регион във Виена, в която присъстващите се обединиха около идеята да използват всички възможности с цел максимално оползотворяване потенциала на Дунавски регион. Като водещи принципи в последващата работа се откроиха трансграничното сътрудничество, прозрачността, услугите в полза на обществото и иновациите.