„Свинекомплекс Николово“ АД свиква извънредно общо събрание на акционерите си на 16 февруари, става ясно от съобщение на дружеството до Фондовата борса. Основна точка ще бъде обсъждане на промяна в размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, считано от 1 март. Изменението се налага от увеличаването на минималните осигурителни прагове от 1 януари. Предлага се минималното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите да бъде 929 лева. Предстои определяне на лицата, които от името и за сметка на дружеството да сключат анекси към действащите договори за управление на членовете на Съвета на директорите.
Общото събрание ще се проведе от 14.00 часа в Николово. При липса на кворум акционерите ще се съберат отново на 4 март от 14.00 ч на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 30.01.2015 година.