Малък рибарник за интензивно отглеждане на дъгова пъстърва ще изгради в землището на Писанец „Бригов“ ЕООД - кв. „Средна кула“, научи „Утро“. Инвестицията включва четири броя бетонови басейна и сграда за битови нужди в имот на фирмата, който в момента се води  „Пустееща необработваема земя“ и е с площ 1.958 декара. Капацитетът на обекта ще бъде 10 тона годишно.
Четирите бетонови басейна ще са с размери 25/2/1.20 метра и обем 60 м3. Те ще се изградят на принципа на скачените съдове, като водата ще се прелива от първия към втория, третия и четвъртия. От утайника към четвъртия басейн водата помпено ще се връща във втори, трети и четвърти басейн с цел аериране и повишаване количеството на кислород.
Захранването на съоръженията с вода ще става от водоизточник /извор, каптаж или друг/, който захранва селската чешма. Водите от селската чешма се събират в бетоново корито и се оттичат в открит канал, преминаващ през имота на дружеството, като последващо заустват в река Бели Лом. След разглеждане на възможни алтернативи по отношение конкретното водозахранване на басейните е избрано същото да се извършва от открития канал, общинска собственост, като се изгради отклонение /вкопан в земята тръбопровод/, успоредно на съществуващия.
За битови нужди и обработка на уловената риба /почистване и дълбоко замразяване/ ще се изгради монолитна сграда с площ 80 м2. Не се предвижда консервиране на риба и рибни продукти. Отпадните води от цеха ще се пречистват в локално пречиствателно съоръжение и ще се включват в общия поток води, заустващ в Бели Лом.