Нов проектозакон за водите затяга контрола за фермерите по отношение на замърсяването от животновъдство, аквакултури, торове и продукти за растителна защита. Добавени са нови членове, които досега не са съществували. Предвидените глоби са от 1000 до 50 000 лева.
Според изцяло нов член в новия проектозакон ще се създаде и нов Координационен съвет по водите, включващ министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието и храните, министъра на икономиката и енергетиката, министъра на регионалното развитие, министъра на инвестиционното проектиране, министъра на финансите, министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на образованието и науката или определени от тях длъжностни лица, и представител на Националното сдружение на общините в Република България.
Предвижда се областните управители да назначават комисии за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. В новия закон се предвижда собствениците на язовир да са задължени да монтират технически системи за наблюдение и мониторинг на язовирите.