Новите годишни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративните данъци вече са публикувани на сайта на НАП. Формулярите, които ще се подават през 2015 г., са напълно нови и в значително намален обем. Основните разлики в декларацията за доходите на гражданите са, че за доходи от трудов договор вече не се посочват данни за работодателя, защото тази информация е налична в НАП. Получателите на хонорари и други възнаграждения, различни от трудови, обаче посочват информативно платеца на дохода в съответното приложение.
Друга промяна във формуляра за физическите лица са таблиците с кодове за вида на доходите. Например гражданите, получили хонорар през 2014 г., го декларират в приложение 3 на декларацията с код 307. Друго съществено изменение в документа е, че удържаните и внесени през 2014 г. осигурителни вноски се посочват общо, а не разбити по фондовете за държавно обществено осигуряване, здравно осигуряване и др. Новите образци на служебни бележки, които се прилагат към декларацията, също вече съдържат само обобщени данни за внесените осигуровки през годината.
Наемодателите вече няма да посочват детайлни данни за отдавания от тях под наем имот, като например адрес, вид и т.н.
В различните приложения на декларацията вече не се посочва дата, такава се вписва само в основната част на декларацията.
Структурата  на декларацията за облагане на доходите се запазва непроменена - основна част и приложения за всеки вид доход, като гражданите попълват само онези от тях в зависимост от конкретния си доход.
Физическите лица, които през 2014 г. са получили само доходи от трудови правоотношения в размер на 12 минимални месечни работни заплати и имат право да ползват данъчно облекчение за минималната работна заплата, ще попълват отделен образец на годишната данъчна декларация - образец 2001 б.
Най-съществената промяна в режима на деклариране на доходите от физически лица през 2015 г. е възможността формулярите да се подават по електронен път без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офиса на НАП по постоянен адрес.
Променени са правилата за ползване на 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. От догодина тя няма да е валидна, ако данъчната декларация бъде подадена на хартия. Облекчението ще важи само за подадена до края на март декларация по електронен път.
Приетото наскоро данъчно облекчение за деца, с което се намалява по 200 лева за всяко до третото дете данъчната основа, ще започне да действа и ще може да се упражнява през 2016-а, а не през 2015 година, така че през 2015 година е все още рано да очакваме ползването на данъчно облекчение за деца.