Въвеждане на адаптирана немска иновативна методология за организация на работното място за възрастни работници във фирма БТБ, разработени наръчници за хуманна и ергономична организация на работното място за подобряване на условията при възрастните работници и жените в шивашките предприятия, обучение на шивачи и обучение на гладачи. Това са основните резултати от реализирания проект „Транснационално сътрудничество за трансфер на немски опит и добри практики за адаптация на човешките ресурси в шивашката индустрия към променящата се икономическа среда“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Водеща организация за реализирането му бе сдружение „Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил - Дунав“ - Русе.
В рамките на проекта е осъществено популяризиране на иновационна немска методология за осигуряване на заетост на възрастни специалисти „Senior Experten Service“ /SES/ и са проучени възможностите за прилагането й в 8 фирми от бранша. Проведени са 4 демонстрационни вътрешнофирмени обучения с цел насърчаване на непрекъснатото развитие на персонала чрез обучение по метода „learning by doing“.
Проектът е с продължителност 18 месеца и се реализира до края на 2014 г. на територията на Русе като има за цел създаване на стратегическо транснационално партньорство, фокусирано върху решаване специфичните проблеми на шивашката индустрия чрез трансфериране на добрия опит и успешните практики в политиките за развитие на човешкия капитал.
Проектът изигра решаваща роля в подпомагането на шивашкия сектор, който е структуроопределящ за регионалната икономика, осигурявайки заетост на над една трета от работещите в индустриалния сектор в целевия регион. В този сектор функционират 130 фирми с персонал над 11 заети, 16 компании с персонал от 100-250 души и 4 фирми с персонал над 250 заети. Секторът осигурява заетост на 9215 жители на общината, но голяма част от фирмите имат деконцентрирани производства и в съседни общини и области на целевия регион.
В професионалното образование и обучение на кадрите от шивашкия сектор в целевия регион са ангажирани Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ и над 20 лицензирани обучаващи организации.