2300 регистрирани земеделски производители в Русенска област имат време до края на месеца, за да изберат начина, по който ще бъдат облагани от държавата, напомниха вчера от регионалния офис на НАП. Физическите лица, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, имат право сами да определят реда за облагането на доходите от дейността им през следващата 2015 г. Ако изберат облагането да е по реда, предвиден за едноличните търговци, те трябва да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица в срок до 31 декември на предходната година и да прилагат този ред не по-малко от 5 последователни данъчни години. В случай, че земеделците не подадат такава декларация, то доходите им, придобити след 01.01.2015 г., ще се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа, като при формирането на облагаемия доход ще могат да приспадат само нормативно-определените разходи (60 или 40 на сто в зависимост от вида на произвежданата продукция).
Образец на декларацията, както и повече информация за облагането на доходите на земеделските производители, може да се намери на сайта на приходната агенция www.nap.bg и в офиса на НАП в Русе. Тя се подава лично от земеделския производител или негов упълномощен представител в офис на приходната агенция по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде и по пощата, с обратна разписка.