По-големи приходи и печалба отчита „Спарки“ АД в консолидирания си отчет за деветмесечието на 2014 г. Към 30.09.2014 г. групата е реализирала нетни приходи от продажби в размер на 23,724 млн. лв., което представлява увеличение с 30% спрямо нетните приходи от продажби за същия период на 2013 г. на стойност 18,256 млн. лв. Прави впечатление, че ръстът се засилва през третото тримесечие. Към края на второто увеличението спрямо предходната година бе само с 25%.
Ръстът е още по-впечатляващ при сравнението на печалбата. За деветмесечието „Спарки“ регистрира на консолидирана база нетен финансов резултат на стойност 2,566 хил. лв., който е пет пъти по-голям в сравнение с отчетените за третото тримесечие на 2013 г. 513 хил.лв.
Към 30.06.2014 г. сумата на активите на машиностроителната компания на консолидирана база е 47,402 млн. лв.. Заради печалбата от 1,1 млн. лева през третото тримесечие, стойността на собствения капитал се увеличава до 22,083 млн. лв.
В консолидирания отчет на „Спарки“ се включват и резултатите на дъщерните дружества „Еко Спарк“ ЕООД, „Сигма плюс“ ЕООД, „ЦПО Спарки“ ЕООД и „И.З. Русе“ ЕООД. В последните години приносът им към резултатите на компанията майка е повече от скромен.
„Спарки“ продължава да се бори с тежащите на дружеството многомилионни кредити, теглени още преди началото на кризата. Задълженията към банки бяха разсрочвани няколко пъти и към края на септември възлизат на 18,55 млн. лева. Само за лихви по тези кредити за първите 9 месеца на годината са изплатени 684 хил. лева. Отделно компанията дължи над 6,5 млн. лева на свои доставчици и търговски партньори. Увеличават се и задълженията към персонала, държавата и осигурителните предприятия.