С повече от милион за всяко тримесечие са увеличавали събраните суми по изпълнителни дела публичните изпълнители в русенския офис на приходната агенция. През първите 3 месеца от годината от длъжниците към бюджета са събрани принудително 1,609 млн. лв., през второто тримесечие още 2,664 млн. лв., а през третото - 3,988 млн. лв. През октомври са добавени още 1,095 млн. лв. и общо са събрани над 9,356 млн. лв.
За 10-месечието на тази година платените след законовия срок задължения от фирми и физически лица достигнаха 26,145 млн. лв. За да въздействат ефективно върху нелоялните към данъчно-осигурителната система, русенските публични изпълнители са изпратили 10 396 покани за доброволно изпълнение. След пренебрегването на тези напомняния на 8012 длъжници са заведени изпълнителни дела. Същевременно на бизнесмените, които своевременно са потърсили съдействие от приходните служители за уреждане на задълженията им, са издадени 61 разрешения за неотложни плащания, въпреки наложените им обезпечителни мерки. Тази възможност се предоставя винаги, когато затрудненият длъжник прояви добронамереност към фиска и наличие на сериозна бизнес дейност.
През втората половина на годината в офиса на НАП в Русе се провеждат систематични разговори на ръководството му с фирми, изпаднали временно в затруднено положение при внасянето на данъци и осигуровки. Всеки месец с телефонни кампании се напомня на закъсняващи с издължаването си лица, че има законови възможности да облекчат погасяването на дълга си. Разнообразните форми на взаимодействие на русенските публични изпълнители с бизнеса спомагат постъпленията към държавния бюджет да се осигурят не с натиск, а с обединяване на усилията за преодоляване на кризисните ситуации.