Националната агенция за приходите пусна новите образци на декларациите за облагане на доходите на физическите лица за 2013 година. Формулярите са качени на сайта на НАП - nap.bg.
Образецът отново съдържа приложения и основна част. Попълват се само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответният вид доход.
Срокът за подаване на годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица е 30 април 2014 г.