Спад на приходите с 5.8 милиона лева и по-малка печалба в сравнение с 2013 г. отчете „Параходство БРП“ за първите девет месеца на тази година. От продажби на услуги и други превозвачът е получил 12.1 млн. лева при 17,9 млн. за същия период година по-рано.
Печалбата за деветмесечието намалява от 1.5 на 1.33 млн. лева. От междинния отчет на ръководството всъщност става ясно, че положителният финансов резултат се формира най-вече благодарение на дъщерните на параходството фирми. От тях дружеството е получило дивиденти в размер на 1,025 млн. лева. Превозвачът реализира и печалби от промени на валутни курсове, от които добавя към финансовия си резултат още 153 хил. лева.
От финансовия отчет става ясно, че БРП подобрява чувствително положението си по отношение на ликвидността. Паричните потоци от оперативна дейност са все още отрицателни, но с много по-малко, а освен получените дивиденти в касата на дружеството са влезли и 1,133 лева от продажба на дълготрайни активи.
Падналите валежи от дъжд през втората половина на октомври допринасят за повишаване нивото на реката по цялото и протежение и навигационната обстановка в края на месеца се нормализира, съобщават от речния ни превозвач. Съдовете, работещи в долния участък на реката, се товарят на пълно газене, докато за тези, пътуващи към Горен Дунав, ограниченията в газенето от 22 дм остават в сила.  
Падналите през октомври валежи дават надежда за една нормална навигационна обстановка поне до средата на ноември, но дългосрочна прогноза за нивото на реката за следващите 2 месеца не може да се направи.
Конфликтът Украйна-Русия доведе до прекратяване на доставките по Дунав на суровини от украинските пристанища Рени и Измаил. По тази причина на речния пазар остана само един доминиращ товаропоток - този на изнасяното от България, Сърбия и Унгария зърно, при който навлата твърдо се договарят в евро.   
Единственият елемент от разходите на дружеството, който е подложен най-силно на влиянието на външните пазарни фактори, е цената на горивото, която е силно променлива величина и може да се предвиди най-много за месец напред на база информацията получавана от  борсовите котировки и фючърсни сделки. Съобразявайки се с тази тенденция, дружеството предприема мерки за съответни корекции в навлата най-вече в спот договорите или в тези с кратък срок на изпълнение.    
При дългосрочните договори дружеството използва системата за бункерни добавки за актуализиране на навлата спрямо измененията в цената на горивото. Чрез тази система, навлата растат или намаляват и така се адаптират към разходите за транспорт в зависимост от това в каква посока е изменението в цената на горивото.