Комисията за финансов надзор обяви, че вписва емисия в размер на 875 000 лв., разпределена в 875 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв всяка, издадена в резултат на увеличение на капитала на „Свинекомплекс Николово“ АД, с. Николово. Както „Утро“ писа, увеличението бе извършено със собствени средства на дружеството от 2 625 000 лв. на 3 500 000 лв.
В периода от 17.01.2014 г. до 24.02.2014 г. се търгуваха издадени от дружеството варанти, като бяха записани всички издадени 2 625 000 варанта, които бяха предложени на пазара.
В края на март миналата година „Свинекомпекс Николово“ АД подаде заявление за търговия на акциите на дружеството от увеличението на капитала, което е за собствена сметка. Капиталът на дружеството беше увеличен с 1 125 000 лв. до 2 625 000 лв.