Агенцията по вписванията стартира разширяване и подобряване на услугите, които предоставя на бизнеса и гражданите.

Това стана ясно от напредъка по проект "Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията" по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ, съобщиха от агенцията.

Проектът предвижда дейности, които са изцяло ориентирани към оптимизиране и надграждане на информационната система на Търговски регистър и начина на обслужване и допринася за развитие на по-качествени и насочени към потребителя услуги.

От внедрените подобрения в софтуера на агенцията ще могат да се възползват всички търговци, които оперират на територията на страната и на ЕС. Чрез развитието и усъвършенстването на информационната система на Търговския регистър и въвеждането на нови електронни услуги за бизнеса се цели значително редуциране на документооборота на хартия, произтичащ от взаимодействието между бизнеса и държавната администрация. Наред с това, чрез електронизирането на услугите, предоставяни на бизнеса и съкращаване на времето за административно обслужване се цели подобряването на условията за развиване на бизнеса в страната и в дългосрочен план стимулиране на икономическия растеж и заетостта.

Предвидените нови надградени функционалности на информационната система на Търговския регистър са необходими и обосновани с оглед изпълнение на изискванията на българското законодателство и улесняване на потребителите при работа с регистъра.

Нововъведенията предвиждат и подобряване на взаимодействието между Агенцията по вписванията и останалите държавни ведомства. Благодарение на това на компаниите ще им се налага все по-рядко да изискват издаването на определени типове документи, ами те ще бъдат теглени по служебен път между ведомствата. Осигурена е и свързаност между Търговския и Имотния регистър, каквато не съществуваше до настоящия момент. Софтуерът на агенцията заработи и на английски език, което ще подобри взаимодействието между местните търговци и чуждестранните им партньори. Въвеждането на двуезична версия е изискване на ЕС.

Сериозен проблем, отчетен по време на работата по проекта, е огромният брой откази, които получават търговците при регистриране на определени заявки. Експертите на агенцията и изпълнителите по проекта са изследвали и анализирали 5 600 откази, с цел да се видят причините, поради които бизнесът не успява да спази нормативните изисквания. Написаните препоръки за подобряване на софтуера с цел чувствително намаляване на броя на отказите са реализирани в новата онлайн система.

Служителите на агенцията ще имат достъп и до съдебната практика в областта на търговското право, за да могат да взимат максимално бързо решения при разрешаването на определени казуси при работата си с бизнеса. Това би съкратила чувствително времето за обработка на заявките на търговските компании. Сериозно внимание е отделено и на раздел "Несъстоятелност", където целта е информацията да е максимално обективна, добре структурирана и лесна за управление.

Внедрената нова и подобрена функционалност на информационната система на Търговския регистър е необходима и обоснована, с оглед изпълнение на изискванията на българското и европейското законодателство и улеснява потребителите при работа с регистъра. В хода на целия проект Агенцията по вписванията ще обучи и голяма част от експертите, които работят директно с бизнеса и гражданите. Целта е да подобри качеството на обслужване и да се съкрати времето на обработка на заявките. Предвидените по проекта обучения на длъжностните лица по регистрация и деловодителите относно развитието и подобренията на информационната система на Търговския регистър и за работа с ръководството за постановяване на откази за вписване ще повишат тяхната квалификация и ще допринесат за извършването на качествени и насочени към бизнеса административни услуги.

Предстои да бъдат обучени длъжностни лица по регистрацията и деловодителите на Агенция по вписванията от лектори, изпълнители по дейностите на проекта: АД "Ню Ай" и ООД "Индекс-България".