Окончателното решение за Корпоративна търговска банка /КТБ/ и Търговска банка "Виктория" ще бъде взето в периода от 1 ноември до 20 ноември 2014 г. Независимо от характера на взетото крайно решение, вложителите с гарантирани влогове ще получат в кратки срокове достъп до своите средства в двете банки.

Това се казва в проектодокумент, който ще бъде обсъден на днешното заседание на служебното правителство и изпратен до Европейската комисия, предаде БГНЕС.

Документът на правителството е в отговор на наказателната процедура, която Европейската комисия започна на 26 септември срещу нашата страна. От Комисията настояваха да се предостави незабавен достъп на вложителите до сумата от банковия им депозит, на която имат право. Брюксел изпрати официално уведомително писмо до властите в София, което е първият етап на процедурите за нарушение. България получи краен срок за отговор, който изтича на 15 октомври.

В проектодокумента на служебното правителство се предвиждат и законодателни инициативи, които да синхронизират българското законодателство с Директива 1994/19/ЕО. Съгласно тази директива, се вменява задължение на държавите-членки да осигурят на защитените вложители в рамките на 20 работни дни от датата на установяването от страна на компетентния орган достъп до техните депозити в размер, посочен в директивата. Правният анализ на служебния кабинет все пак показва, че и към момента в българското законодателство са заложени препоръките в директивата и това е чрез ЗГВБ и ЗКИ.

Фактическата обстановка, която е посочена в документа, представя следните факти:

На 16 септември Управителният съвет на Българската народна банка взе решение да удължи с два месеца срокът на специалния надзор на КТБ и ТБ "Виктория" съответно до 20 и 22 ноември 2014 г. Като причина за удължаването Централната банка посочи необходимостта от приключването на цялостната оценка на активите на КТБ. Тя е възложена на "Ърнст и Янг Одит" ООД, "Делойт одит" ООД и "Афа" ООД.

Цялостната оценка на активите на банката ще приключи най-късно до 20 октомври, а в периода от 1 ноември до 20 ноември трябва да бъде взето окончателното решение за КТБ и ТБ "Виктория".

Независимо от характера на взетото крайно решение, гарантираните вложители ще получат достъп до своите средства в КТБ и ТБ "Виктория" в кратки срокове – не по-късно от средата на месец декември 2014 г. В случай на преструктуриране, достъп ще се осигури директно до сметките на вложителите в съответната банка. В случай на отнемане на лиценза, изплащането на гарантираните влогове ще се извърши чрез определена за целта друга банка от средства на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) не по-късно от 20 работни дни от датата на отнемане на лиценза. През целия период на специалния надзор и към момента се провежда подготовка от страна на ФГВБ, в случай на необходимост да бъдат осигурени нужните средства за изплащане на гарантираните влогове.

Що се отнася до ТБ "Виктория" този процес може да приключи дори по-рано, ако необходимата ликвидност за изпълнение на задълженията й бъде набавена преди посочената дата чрез продажба на активи.

За да отговори на поставените европейски изисквания, служебното правителство обещава, че новото законодателство ще бъде в съответствие с европейската правна рамка и в частност ще замени съществуващия досега режим на специален надзор.

В проектодокумента, изготвен от кабинета "Близнашки", се посочва, че е налице необходимата организация на работа за въвеждане в българското законодателство до края на месец декември на Директива 2014/59/ЕС за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Създадена е също така организация за ускорено въвеждане на Директива 2014/49/ЕС относно схемите за гарантиране на депозити, включително и разпоредбите относно "неналични депозити" и сроковете за изплащането на сумите на вложители с гарантирани влогове.

Набелязан е и график за отразяване на несъответствия с правото на ЕС в областта на гарантирането на влоговете в банките. Той е следният:

Края на октомври 2014 г. да бъде финализиран проектът за нов Закон за гарантиране на влоговете в банките.

Края на октомври 2014 г. новият проект за Закон за гарантиране на влоговете да бъде изпратен за съгласуване до Европейската комисия.

До средата на ноември 2014 г. въпросният законопроект да бъде съгласуван съгласно Устройствения правилник на Министерски съвет и неговата администрация.

Края на ноември 2014 г. проектът за Закон за гарантиране на влоговете да бъде внесен последователно в Министерския съвет, а след това в Народното събрание за приемане.

Предложеният график предвижда пред декември 2014 г. или най-късно януари 2015 г. законодателните промени да бъдат приети от Народното събрание.

Въпреки горните твърдения, сме съгласни, че има известно несъответствие с духа на Директивата в частта за наличието на максимално бърз достъп на вложителите до гарантираните суми. В тази връзка, в бъдещите промени на националното законодателство, които се финализират в момента, в т.ч. и във връзка с мерките за специален надзор, ще бъдат предприети стъпки за пълно привеждане на българското законодателство в съответствие с духа на Директивата и в тази посока, се заявява в българския документ, който министрите ще обсъдят на заседанието на МС.

В документа се подчертава, че духът на действащото българско законодателство цели именно защита на вложителите, тъй като при успешно оздравяване на определена банка ще се гарантират вземанията не само на тези вложители, на които е осигурена гаранция по закон, но и в по-висока степен ще се създаде сигурност за вземанията и на всички останали вложители, отколкото това би било постигнато при процедура по несъстоятелност. Всичко това ще допринесе за запазване на финансовата стабилност.

В допълнение, се посочват и две важни обстоятелства:

В рамките на специалния надзор продължават да се начисляват лихви по влоговете в двете банки, а съгласно чл. 7 от ЗГВБ "общият размер на задължението на банката към един вложител се определя, като влоговете му, включително начислените върху тях лихви към датата на решението на Българската народна банка по чл. 23, ал. 1, се събират;

С Решение № 104 от 15.08.2014 г. на УС на БНБ е разрешено използването на депозити за погасяване на кредити, включително и от солидарни длъжници и поръчители в рамките на КТБ.

В документа е записано, че във връзка с коментара на ЕК, че в "българското законодателство няма краен срок за приключване на изплащането", от българска страна напомнят, че съгласно ЗГВБ, "Фондът изплаща гарантираните размери на влоговете чрез търговска банка, определена от управителния съвет", като до 20-ия ден от отнемане на лиценза предоставя необходимата за изплащане на всички гарантирани влогове сума в банката платец на разположение за изплащане.