Нова процедура за предоставяне на концесия на микроязовира в Тетово може да се открие, след като предложението на кмета Пламен Стоилов бъде разгледано на идната сесия. Очаква се първоначално обявената процедура да бъде прекратена, тъй като единственият кандидат - Обединение ДЕГАМА ДЗЗД, не е допуснат.
Дружеството се състои от две фирми, които не отговарят на изискванията. Нито една от тях не е показала приходи от дейност за минимум 300 000 лв. за поне една от трите изминали финансови години. Не е изпълнено и условието за балансова стойност на активите не по-малко от 500 000 лв. и за положителен финансов резултат за 2013 г.