Деинституционализацията започна от децата с увреждания, защото те са най-уязвими. Всяко дете има своите права и потенциал извън характеристиката на дете с увреждане.

Това заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева по време на кръглата маса "Преход от живот в институция към живот в общността. Право на детето да расте в семейна среда", предаде БГНЕС.

Като акцент на форума Жечева посочи подкрепата към новите услуги, които предлагат от агенцията с подкрепа на неправителствените организации, Министерството на здравеопазването и Агенцията за социално подпомагане, както и представянето на сборник с текстове за работа с деца от специализирани институции и техните родители. По време на кръглата маса бяха представени двата проекта, свързани с деинституционализацията на деца с умствена изостаналост и физически увреждания: "Детство за всички" и "Подкрепа". Статистиката сочи, че от началото на проекта "Детство за всички" през 2010 г. до 31 август 2014 г. целевата група е намаляла с 645 деца и младежи. 267 деца са осиновени, реинтегрирани са 60 деца, като две от тях са неуспешно върнати обратно в институциите, 52 деца са настанени в приемни семейства, 103 деца са починали.