Чрез незаконния добив на дървесина, сивият сектор в горското стопанство генерира приходи от над 100 млн. лв. годишно, сочи експертен анализ на WWF за незаконния дърводобив в страната през 2006-2013 г.
Изследването на екоорганизацията показва, че годишният обем на незаконната сеч е достигнал 25% от общия добив, а проблемите на горите се превръщат в институционални.

Въпреки че масовите бракониерски нарушения в горите намаляват, незаконните практики се случват като формално законни или документално скрити, обяви експертът по програма "Гори" на WWF инж. Александър Дунчев.
В държавните гори проблемите произтичат до голяма степен от смесването на контролните функции и стопанския интерес в една и съща институция – Министерството на земеделието и храните.

Допълнителни фактори са корупционните практики, политическият натиск, както и размитата отговорност на участниците в дърводобива.
Злоупотребите в горите се случват заради несъвършената нормативна уредба, а събираемостта на наказателните постановления за нарушения в горите е под 15%.