През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) за област Русе възлиза на 1.929 млрд. лева по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП за областта е 986 млн. евро, като на човек се падат 4239 евро, съобщи Териториалното статистическо бюро.
Текущият обем на БВП надхвърля с 8.1% създадения БВП за областта през 2011 г. и съответно със 17.1% този през 2010 година. Делът на БВП за област Русе е 2.5% в общо произведения за страната през 2012 година. На човек от населението се падат 8291 лв. от стойностния обем на показателя при 7602 лв. през 2011 г. Преизчислен в евро, БВП за областта е 986 млн. евро, като на човек се падат 4239 евро. По този показател област Русе запазва деветото си място в страната от периода 2010-2011 година.
С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) - 23 108 лв., а с най-ниско - област Силистра с 5095 лева. Сред областите в страната с най-голям ръст на показателя спрямо 2011 г. е област Кърджали - БВП на човек от населението нараства със 17.7%. В четири области е регистрирано намаление в равнището на БВП на човек от населението спрямо 2011 г. - Силистра, Бургас, София (столица) и Перник.
Създадената от отраслите на регионалната икономика брутна добавена стойност (БДС) за областта през 2012 г. възлиза на 1.657 млрд. лв. по текущи цени, което представлява 2.5% от общо генерираната добавена стойност за страната.
Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката в Русенска област намалява равнището си през 2012 г. до 8.1%  или с 0.4 процентни пункта по-малко в сравнение с 2011 година. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2.6 процентни пункта през 2012 г. спрямо предходната година и достига 37.5%. Делът на добавената стойност от сферата на услугите е 54.4%, което е с 2.2% по-малко от 2011 г.