Обществена поръчка за зимното поддържане на входно-изходните магистрали от републиканската пътна мрежа и на четвъртокласните пътища през следващите 4 години обяви Община Русе.
Зимното почистване на входно-изходните магистрали на града и на общинските пътища е обособено в две различни позиции. Прогнозната стойност на първата е за малко над 1,8 млн. лева, а на втората - за над 1,16 млн. лева без ДДС. Както стана ясно, тези суми са определени на база на реалните харчове през последните 3 години.
За първи път в условията на поръчката няма изискване кандидатите да имат определен финансов обем за последните 3 години. Единствено трябва да докажат, че през този период са изпълнили поне 2 подобни услуги.   
От участниците обаче се иска да притежават определен брой машини и квалифициран персонал. По първа позиция фирмата е нужно да има поне 26 правоспособни служители, по втората - 34. Кандидатите трябва да разполагат със складова и ремонтна база и да притежават сертификати за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труда или техни еквиваленти.
Според изискванията в началото на есенно-зимния сезон изпълнителите трябва да разполагат с определно количество сол, пясък, луга и химикали, които са с доказана ефективност и безопасност. При температура под нулата те са задължени да обработват мокрите настилки. Специално за входно-изходните магистрали искаме да имаме цена за обработване с химикали, тъй като поетапно смятаме да сменим пясъка и солта с модерни препарати, както вече го правим в града, коментира шефът на дирекция „Управление при кризи“ Спасимир Димитров. От една страна, те са по-ефективни срещу леда, от друга - по-малко замърсяват пътните платна. 
Заедно с условията на поръчката за първи път на общинския сайт са публикувани и проектодоговорите. В тях има цял раздел за санкциите, които изпълнителят ще търпи, ако не изпълнява задълженията си. При системно неизпълнение Общината може да прекрати едностранно договора и да поиска 10% неустойка. За некачествена работа, за ненавременно или лошо изпълнение също са предвидени неустойки. Техният размер е различен процент в зависимост от нарушението. Той може да скочи до 20 000 лева, ако се констатират 3 последователни нарушения от един и същ характер в рамките на 3 последователни отчетни периода. Предвидена е солена неустойка и в случаите, когато стане катастрофа заради непочистен участък на пътя.
В договора е предвидено още изпълнителят да търпи до 10 хил. лева неустойка, ако не разполага с достатъчно техника. Очевидно целта е да се прекрати порочната практика с едни и същи машини фирмите да обслужват различни договори, тъй като това забавя почистването.
Всички нови моменти в условията на обществената поръчка са резултат от промените в Закона за обществените поръчки. Така повече фирми ще могат да участват в конкурса, осигурява се и по-голяма прозрачност, коментира Спасимир Димтров.
Оферти ще се приемат до 13 октомври 2014 година, а на следващия ден комисията ще ги отваря. При оценяването най-голяма тежест /70%/ ще има цената, която ще се определя на кв. метър почистена площ. Останалите 30 на сто ще зависят от времето за почистване.
В момента за зимното поддържане на входно-изходните магистрали отговаря „Пътно поддържане-Русе“, а за общинските пътища - „Берус“.