Върховната административна прокуратура (ВАП) разпореди проверка в Басейновите дирекции и в общинските власти и областните управи за изпълнение на задълженията по Закона за водите и Закона за защита при бедствия.

Проверката е във връзка с наводненията в страната и посещението на главния прокурор Сотир Цацаров в Мизия. Констатирани са проблеми и нередности, които се повтарят във всички засегнати от наводненията места, съобщиха от прокуратурата.

Указанията на ВАП обхващат периода от 01.01.2014 г. до момента на извършване на проверката. От Басейновите дирекции са изискани документи, които да удостоверяват дали е извършена предварителна оценка на риска от наводнения за всеки район на басейново управление, дали са съставени карти на районите под заплаха от наводнения и дали е информирана обществеността за планирани мерки в случай на наводнения. Въпросите обхващат и дали е осъществяван контрол за поддържане на проводимостта на речните легла, поддържани ли са в техническа изправност водностопанските системи и хидротехнически съоръжения и в какво състояние е необходимата измервателна и контролна апаратура за мониторинг.

По отношение на кметовете и областните управители ВАП ще провери дали са извършени всички дейности по Закона за защита при бедствия чрез единната спасителна система и дали са изготвени аварийни планове на водностопанските системи и съоръжения от собствениците или ползвателите им.

Крайният срок за завършване на проверката е 24.10.2014 г., след което получените резултати ще бъдат обобщени.

До момента ВАП е извършила две проверки по реда на надзора за законност за състоянието на язовирите в страната – през 2012 г. и през м. март 2014 г.

Проверката от 2012 г. е относно управлението и разпореждането с язовири – публична общинска собственост. Установено е, че масово общинските съвети са взимали решения за отдаване под наем на язовири, вместо решение за отдаване на тези обекти на концесия. Извършени са 146 проверки на територията на цялата страна и са установени 1809 административни нарушения. Районните и окръжни прокурори са внесли 279 протеста в съдилищата до средата на м. юни 2012 г. Изготвените предложения до съдилищата и компетентните административни власти по реда на надзора за законност са 426.

През м. март 2014 г. ВАП е изискала от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) становище за състоянието на язовирите в страната с оглед на предотвратяване на риска от наводнения. В отговора на МОСВ от 31.03.2014 г. се посочва, че 68 язовира на територията на страната са в предаварийно състояние и експлоатацията им е недопустима, поради риск за хората, околната среда и материалните ценности. Изпратени са предписания, чието неспазване е масово, и са констатирани празноти в нормативната уредба по отношение на контрола върху собствениците за поддържане на язовирите в изправно техническо състояние.

МОСВ е ангажирало Министерски съвет за законодателни инициативи по тези въпроси.