Предложение за участие на Община Русе в пилотната програма на Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ за безвъзмездна техническа помощ при изпълнение на договори с гарантиран ефект с цел обследване и енергийно обновяване на 5 общински сгради влиза за одобрение в Общинския съвет през септември.
Както вече „Утро“ писа, за саниране са определени спортен комплекс „Дунав“, детските ясли с номера 8, 15 и 16 и детска градина „Слънце“. Идеята е това да бъде осъществено с инвестиции на частни фирми, които след това във времето ще си покрият разходите плюс печалбата от реализираните икономии.
По проекта се предвижда консултантски екип от Mattig Management Partners (Австрия и България), EVN (България) и адвокатската кантора „Йонев, Вълков и Ненов“ да извършат енергийно обследване на сградите, да помогнат за подготовката на тръжните процедури и договорите. В тази техническа помощ са включени още процедури по мониторинг, верификация, консултации по изпълнението и обучение на общински служители. Всичко това няма да струва нищо на Общината, тъй консултантските плащания ще бъдат поети то ЕБВР.
За времето, през което инвестицията в енергоспестяващи мерки ще се изплаща, петте общински обекта ще получават целеви средства, които ще бъдат заложени в общинския бюджет.