Проф. Драгомир Драганов и проф. Костадин Рабаджиев са предупредени за уволнение. Това е решението на Ректорския съвет на Софийския университет, съобщават от учебното заведение.
"Ректорският съвет се запозна с обясненията на проф. д.и.н. Драгомир Драганов и проф. д-р Костадин Рабаджиев и с документацията, представена от декана на Историческия факултет, както и с предложението на Деканския съвет двамата преподаватели да бъдат наказани със „забележка“. На база това Ректорският съвет взе следното решение: С действията си на 26 и 27 ноември т.г. проф. дин Драгомир Драганов и проф. д-р Костадин Рабаджиев са нарушили Закона за висше образование, Правилника за устройството и дейността на Софийския университет, Правилника за вътрешния трудов ред и заповед на Ректора и особено задължението да се отнасят с уважение към честта и достойнството на студентите и да спазват академичната етика на територията на Университета.

С тези свои действия те са уронили доброто име на Университета, поради което Ректорският съвет взе решение на проф. д.и.н. Драгомир Драганов и проф. д-р Костадин Рабаджиев да бъде наложено дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение", съобщават от университета.

По-рано от факултета на двата професори предложиха колегите им да бъдат наказани със забележка, но по-високата инстанция наложи предпоследното възможно наказание преди изгонването.