Съгласно годишния доклад на Комисията относно защитата на финансовите интереси държавите членки трябва да задълбочат усилията си за предотвратяване, разкриване и докладване на измамите, засягащи финансовите средства на ЕС, съобщиха от ЕК.

В доклада се съдържат подробни препоръки относно областите, в които националните органи следва да обърнат специално внимание. В него се констатира, че установените измами при разходването на средства на ЕС съставляват по-малко от 0,2 % от всички средства. Въпреки това Комисията е на мнение, че на национално равнище следва да се положат по-големи усилия както в борбата, така и в разкриването на измами. Поради това в годишния доклад относно защитата на финансовите интереси се препоръчва, наред с другото, държавите членки да преразгледат своите системи за контрол, за да се гарантира, че те са целенасочени и съобразени с риска.

Съгласно доклада положителен е фактът, че на национално равнище е отбелязан добър напредък по отношение на прилагането на нови правила и политики, които ще засилят борбата срещу измамите в идните години. Наред с това през последните 5 години на равнището на ЕС е отбелязан значителен напредък в изграждането на по-стабилна среда за борба с измамите. След цялостното им разгръщане тези инициативи могат да намалят значително равнището на измамите.

Комисарят по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите Алгирдас Шемета заяви: През последните пет години Комисията изведе борбата с измамите на ново равнище. Представените от нас строги и амбициозни нови правила, инициативи и рамки ясно показват решимостта ни да защитим парите на гражданите от измамници. Сега е време държавите членки да задълбочат своя принос. Те трябва да укрепят усилията си за предотвратяване, разкриване и преследване на тези, които се опитват да ощетят бюджета на ЕС.

Според доклада броят на измамите, засягащи бюджета на ЕС, които са установени от националните органи, леко е спаднал през 2013 г. в сравнение с 2012 г. По отношение на разходите 248 милиона евро от средствата на ЕС са били засегнати от измами, което се равнява на 0,19 % от разходната част на бюджета. Спрямо предходната година, когато са били засегнати 315 милиона евро, това представлява спад от около 21 %. По отношение на приходите предполагаемите или установените измами възлизат на 61 милиона евро, което се равнява на 0,29 % от сумата на събраните през 2013 г. традиционни собствени ресурси. Спрямо предходната година (със 77,6 милиона евро засегнати от измами) тук също е отбелязан спад от 21 %. Въпреки че общото финансово отражение на измамите, засягащи европейски средства, е намаляло през миналата година, броят на докладваните случаи на измами при разходването на средства на ЕС се е увеличил в сравнение с предходната година. Това може да е резултат от по-строгите мерки за разкриване на измами на по-ранен етап, което води до намаляване на общия размер на засегнатите средства. То също така може да е признак за по-добро докладване на измамите от някои държави членки.