Един от най-големите собственици на земеделска земя в Русенско - Акционерното дружество със специална инвестиционна цел „Адванс Терафонд“, е продал близо 2000 декара ниви в областта за последните три месеца, става ясно от отчета на дружеството за месец октомври. Портфолиото към 31 октомври включва 9887,6 дка земя в Русенско. В края на юли фондът държеше 11 845 декара в областта.
„Адванс Терафонд“ не уточнява цената, на която са продадени земите в областта. Русе обаче е в първата тройка на регионите с най-високи цени /след Добрич и Силистра/. Дружеството вече обяви, че е продало 14 528 дка земеделска земя през октомври. От началото на годината са продадени 31 495 дка при средна цена от 1075 лв. на декар.
„Адванс Терафонд“ АДСИЦ вече е отдал под наем и аренда 76,7% от притежаваните земи, или 178 752 дка земеделска земя при средна рента от 36,44 лв./дка. Средната рента се повишава с 21% на годишна база, а рентата само по новите договори за стопанската 2013/2014 г. е 45 лв./дка.
Дружеството натрупва критична маса земи в едно землище с цел бъдещо окрупняване в по-големи масиви чрез последващи покупки на земя в същите землища. Тази му стратегия носи успех вече 5-6 години и акционерите на фонда получават стабилни приходи във вид дивиденти. Печалбите се формират както от получените ренти от отдаване на земята, така и от разликата в цените на купените и продаваните земи, която след комасация има значително по-висока стойност.
„Адванс Терафонд“ АДСИЦ е купил 2485 дка земеделска земя през октомври 2013 г. при средна цена на декар от 696 лв. Така средната цена на притежаваните 233 132 дка към 31 октомври 2013 г. е 347 лв., спрямо 309 лв. на декар година по-рано. От началото на 2013 г. са придобити 20 503 дка земеделска земя. Прогнозните приходи за 2013-2014 стопанска година са 6,5 млн. лв., спрямо 5,65 млн. лв. за 2012-2013 г.
Акциите на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ са сред най-търгуваните на борсата ни, тъй като дават възможност и на дребни инвеститори да се възползват от поскъпването на земята и продължаващото ежегодно повишение на рентите. Книжата на дружеството поскъпват с около 30% за последните 12 месеца до 2,46. Разпределеният брутен дивидент от 0,493 лв. на акция дава годишна доходност от 19% дори при тези рекордни цени.