Фермерите, които отглеждат животни, ще имат предимство при търговете за пасища. Това предвиждат промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, според проект на Министерския съвет, публикуван в сайта за обществени консултации.
Промените засягат условията за отдаване под наем на пасища и мери от държавния и от общинския поземлен фонд. Те идват след сигнали от фермери, които нямат възможност да наемат пасища там, където живеят.
В момента пасищата от общинския фонд могат да се отдават под наем или аренда само на фермери, които отглеждат животни. Само когато не са необходими на животновъдите, пасищата могат да се дават под наем на лица, които да ги поддържат в добро състояние.
Мерите и пасищата от държавния фонд, които не са предоставени на общините, се отдават от министъра на земеделието под наем или аренда чрез търг на животновъди или на лица, които се задължават да ги поддържат. Право на участие в търга имат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделци.
Това става чрез ежегодни тръжни сесии в областните дирекции „Земеделие“. Свободните държавни мери се отдават за ползване заедно със свободните обработваеми земи (ниви, ливади, трайни насаждения), при начална тръжна цена от 6 лв./дка, за срок от 5 г. или по-кратък. Така водеща става предложената цена.
Сега голяма част от пасищата се печелят от лица, които не са собственици на животни. Затова в министерството постъпват сигнали от фермери, които нямат възможност да наемат пасища в населеното място - нито общински, нито държавни.