Националната агенция за приходите (НАП) вече разполага с достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система, съобщиха от агенцията.

С проект по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) беше извършена подготовка за привеждане на наличните електронни услуги и информационни системи на приходната администрация в съответствие с принципите за интегрираност и оперативна съвместимост.

"Това е един от успешните проекти на НАП, финансирани от ОПАК, който не просто е изпълнен качествено и в срок, но и има реална полза за хората и бизнеса. Това и основната цел на програмата, а именно – по-гъвкава, по-модерна и високотехнологична публична администрация". Това каза ръководителят на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър на днешната заключителна пресконференция по проекта: "Изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление". Реализирането му ще доведе до намаляване на административните трудности и разходи по спазване на задълженията за клиентите на НАП и ще осигури прилагането на принципите на еднократното събиране на данни и на служебното начало чрез подготовка на информационните, технологични и комуникационни системи на НАП за работа в условията на оперативна съвместимост. Това ще намали времето и ще подобри качеството на услугите за гражданите и бизнеса. Ръководителят на ОПАК подчерта, че тези усилия трябва да бъдат надградени и през следващия програмен период чрез Оперативна програма "Добро управление", така че да се изпълни стратегията за е-управление на НАП до 2018 г.

НАП предоставя над 100 административни услуги, от които повече от 60 по електронен път. Информационните системи, чрез които се предоставят услуги за клиентите, следва да отговарят на принципите за оперативна съвместимост, доколкото това ще ги направи по-унифицирани и достъпни за гражданите и бизнеса при комуникацията им с администрацията.

В рамките на изпълнение на проекта е анализирано съответствието на наличните информационни системи и електронни услуги в НАП с изискванията на електронното управление и е разработена цялостна концепция за прилагане на принципите на оперативната съвместимост в НАП. Разработени са технически спецификации за усъвършенстване на съществуващите електронни услуги и информационни системи. Идентифицирани са регистрите, електронните услуги и обекти и е подготвена документация за регистрирането им по Закона за електронното управление. За повишаване на компетентността на служителите в НАП е проведено съпътстващо обучение.