Производителността на труда на българите намалява през първото тримесечие на тази година. Средната стойност на брутния продукт, изработван за час в страната пада до 12.0 лв. спрямо 15.7 лв. през предходното тримесечие и 12.3 лв. през първото тримесечие на миналата година, съобщава националната статистика. Данните отразяват това, че броят на заетите в икономиката се увеличава, но новите работни места са в сектори с ниска добавена стойност. Точно с ниската производителност на труда на българина икономистите обясняват неприятния факт, че доходите ни значително изостават от средните в ЕС.
По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2014 г. заетите лица в икономиката са 3 302.4 хиляди. Общият брой отработени часове е 1 336.7 милиона. Структурата на заетостта по икономически дейности през първото тримесечие на 2013 г. и 2014 г. показва увеличение на относителния дял на заетите основно в аграрния сектор. Така, въпреки че БВП на един зает се увеличава с 1.1% в сравнение със същото тримесечие на предходната година, производителността на труда намалява.
Равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор - 5 403.3 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 12.7 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда стойност за средно 4 063.4 лв., като за един отработен човекочас се създават средно 9.5 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 684.4 лв. на един зает и 2.2 лв. за един отработен човекочас.