Три от случаите на установено нарушение на екозаконодателството са вече на вниманието на прокуратурата и се очаква нейното становище, обяви директорът на РИОСВ-Русе Дауд Ибрям. Той допълни, че за два от тях еколозите са били сигнализирани от страниците на „Утро“ и е имало основание за тях.
Първият е за прословутите пластмасови кубове в „Пухлево дере“, в които се съхраняват опасни отпадъци - утайки от нефтопродукти. Еколозите са съставили акт за установяване на административно нарушение и е издадено Наказателно постановление.
Пак „Утро“ би тревога за изхвърлени негодни за употреба препарати за растителна защита в Нисово. Там наследниик на имот разчиствал помещенията и вместо да унищожи химикалите по установения ред, ги излял в река Бели Лом. Водите се замърсиха, а рибите в района бяха отровени.
Третият сигнал, който е предаден на прокуратурата, се отнася до проведено Оffroad състезание в защитената местност Калимок-Бръшлен. Любителите на високопроходимите автомобили не са се съобразили с това, че районът е защитен и са навлезли в заливаемата зона, като са увредили новоизградената дига. Тази преписка обаче е изпратена за изясняване в Районна прокуратура - Тутракан.