Въвеждането на европейски модели и иновативни практики за придобиване на специфични знания и умения при въвеждането на нови технологии при експлоатацията на Речните информационни системи има за цел одобрен проект на русенската фирма „Интернационални Морски Технологии“ ЕООД. В рамките му се предвижда обучението на 50 човека, които после ще могат да приложат придобитите знания в държавните структури, извършващи контрол по реката или в частни фирми, извършващи речни превози. Проектът се финансира от Европейския социален фонд по програма „Човешки ресурси“ и е на стойност 218 239,30 лева. Той трябва да приключи до юни 2014 г.
Партньор на ИМТ по проекта е белгийската компания „Перискал“. Основните дейности са сързани с проучване на действащи модели и практики при въвеждането, експлоатацията и поддръжката на речните информационни услуги (РИС); дигитализиране на работните процеси и развитие на дигиталните компетентности у служителите на фирмата, адаптиране на избрани добри практики от опита на Белгия и ЕС и разработване на инструментариум за прилагането им в България.