На свое закрито заседание Държавната комисия за енергийно и водно регулиране прие доклад № Е-Дк-210 от 27.05.2014 г. за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2014 г., съобщиха от ДКЕВР.

След прегледа на представените от дружествата заявления за новия ценови период от 01.07.2014 г. при метод на регулиране „Норма на възвръщаемост на капитала” в ценообразуващите справки са нанесени корекции в съответствие с Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство.

В доклада се предлага да се намалят преференциалните цени на електрическата енергия, по които общественият доставчик ще изкупува от топлофикационните и заводските централи, най-вече в резултат от намаляване на размера на добавките за преференциалните цени. По този начин се намаляват разходите, които участват във формирането на цената на енергията, по която НЕК ЕАД в качеството си на обществен доставчик продава електрическа енергия на крайните снабдители за осигуряване потреблението за клиентите на регулирания пазар. Намаляването на добавките и повишената акцизна ставка на природния газ от 0,1 лв. за гигаджаул на 0,6 лв. за гигаджаул води до увеличение на ценообразуващи елементи, формиращи цената на топлинната енергия.

С тези изменения на цените се осигурява равнопоставеност между интересите на клиентите, ползващи топлинна енергия и тези, ползващи електрическа енергия.

Докладът ще бъде обсъден на открито заседание на комисията, в присъствието на представители на дружества от сектор „Топлоенергетика”.

Предложените в доклада цени на топлинната енергия и преференциални цени на електроенергия от 1 юли 2014 година са следните: