На заседание в петък Комисията за финансов надзор е решила да бъде вписана емисия в размер на 2 625 000 обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми варанти с емисионна стойност 0.41 лева, издадени от „Свинекомплекс Николово“ АД.
Варантите дават право на титулярите да упражнят в 4-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 3.00 лв. за акция, които „Свинекомплекс Николово“ АД ще издаде при последващо увеличаване на капитала.
Както „Утро“ писа, всичките издадени 2 625 000 варанти, които бяха предложени на пазара в началото на годината, бяха записани от акционерите. Дружеството обяви резултатите от първичното публично предлагане на финансовите инструменти на 24 февруари.
Сумата, получена от записаните и платени варанти, бе 1 076 250 лв.