В „Каолин“ е постъпило коригирано търгово предложение от новия мажоритарен собственик - германската „Кварцверке“, съобщи дружеството чрез Българска фондова борса. Офертата за закупуване на акциите на останалите акционери е на цена от 4,156 лв. за брой. Посредник по него е „Булброкърс“.
На 11 юли Комисията за финансов надзор издаде временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Кварцверке“, като тогава цената бе същата. Това бе най-високата цена платена от търговия предложител в последните 6 месеца.
Обект на търговото предложение са 2 288 765 акции с право на глас, представляващи 4,58% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Каолин“ АД. При предишното предложителят разполагаше с 90,12%.
Комисията за финансов надзор трябва да разгледа отново търговото предложение, като провери дали са спазени препоръките й за корекции на предишната оферта. Ако то бъде одобрено, това ще означава, че германският инвеститор ще може да придобие 100% от акциите и  дружеството да бъде делиствано от фондовата борса.