„Енерго-Про Продажби“ организира обществено обсъждане на проект на Общи условия на договорите за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, съобщиха от компанията. То ще се проведе днес от 15 ч в зала 4 „Пресцентър“ на Фестивален и конгресен център, бул. „Сливница“ 2 във Варна.
С решение от 1 юли Държавната комисия за енергийно и водно регулиране издаде на „Енерго-Про Продажби“ лицензия за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция“. С него компанията ще снабдява клиенти, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво средно напрежение до избора им на друг доставчик и клиенти, чиито доставчик на пазара по свободно договорени цени не извършва доставка по независещи от клиента причини.
На 25 юли „Енерго-Про Продажби“ стартира процедура по публично обсъждане на проект на Общи условия. Плоектът беше публикуван във всички центрове за обслужване на клиенти на компанията, както и на интернет страниците на www.energo-pro.bg и www.energo-pro-sales.bg. В допълнение, дружеството публикува и Правила за работа с потребителите на енергийни услуги, които са част от Общите условия съгласно Закона за енергетиката.
Клиенти, потребителски и бизнес организации могат да изпращат своите предложения и коментари по проекта на вниманието на дирекция „Обслужване на клиенти“ до 26 август включително на адреса за кореспонденция на компанията във Варна, на бул. Вл. Варненчик 258, Варна Тауърс - кула Г, на телефон 0700 161 61 или на имейл [email protected]