В следващия месец трябва да бъде подписан национален координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие. Това е записано в одобрената днес от правителството годишна Програма за превенция и защита от домашното насилие. Неговата цел е да въведе стандартизиран подход в изпълнението на дейностите от различните институции и да оптимизира взаимодействието им в подкрепа на пострадалите хора.
По отношение на превенцията Програмата предвижда разработването и въвеждането на превантивни програми сред деца от различни възрастови групи. Очаква се в резултат на изпълнението им своевременно да бъде идентифицирано домашното насилие над деца, а те да бъдат заучени на алтернативни на насилието модели на комуникация и поведение. Чрез електронните си страници различните ангажирани с проблема институции ще разпространяват инициативи, добри практики и механизми за защита на пострадалите. Ще бъдат организирани кампании за повишаване на обществената чувствителност към домашното насилие. В Програмата са включени също обучения на социални и медицински работници, доставчици на социални услуги, служители на МВР за повишаване компетентностите за разпознаване, оценка и оказване на квалифицирана интервенция в случаите на домашно насилие.
За разлика от предишни години, за успешното им реализиране и постигането на по-голяма прозрачност, ефективност и ефикасност при разходването на публични средства, през 2014 г. заложените в Програмата дейности са проектно финансирани. Средствата се осигуряват по Норвежкия финансов механизъм и от бюджетите на съответните министерства.