Реализираните през февруари приходи от нощувки в местата за настаняване в Русенска област са 420.9 хил. лв., или с 10.3% над нивото от предходния месец, като 295.3 хил. лв. (70.2%) са от български граждани, а 125.6 хил. лв. (29.8%) - от чужденци. В сравнение с предходния месец реализираните приходи от нощувки на български граждани нарастват с 13.7%, а тези от чужденци - с 3.2%. Спрямо февруари предходната година общият размер на приходите намалява с 2.5%, като тези от български гости бележат ръст с 4.5%, а реализираните приходи от нощувки на чужденци намаляват с 15.6%.
Приходите от нощувки в хотелската база в областта за февруари 2014 г. възлизат на 268.3 хил. лв. и спрямо предходния месец нарастват с 16.9%. Реализираните приходи от нощувки на чужденци са в размер на 98.2 хил. лв. и представляват 36.6% от общите приходи от нощувки в хотелската база на областта.
През февруари 2014 г. на територията на област Русе са функционирали 42 места за настаняване с общ капацитет 1515 легла, от които 12 са хотели с 688 легла.
Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2014 г., е 8673, като от тях 6752 са от български граждани, а 1921 - от чужденци. В сравнение с януари т.г. се наблюдава ръст на реализираните нощувки с 2.8%, като тези от български граждани нарастват с 5.2%, а от чужденци намаляват с 4.9%. Спрямо февруари 2013 г. реализираните нощувки бележат спад с близо 10%, като при гостите от страната нощувките намаляват с 6.1%, докато при чуждестранните туристи намалението е по-значително - с 1/5 (20.1%).
Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през втория месец на 2014 г. е 22.1% и намалява спрямо януари с 1.8 процентни пункта и с 3.0 пункта в сравнение с февруари предходната година.
В хотелите реализираните нощувки през февруари 2014 г. са 5070, или с 9.0% повече от предходния месец и с 4.8% под нивото на февруари 2013 година. В тях реализираните нощувки от чужденци са 1402, или 27.7% от общия брой нощувки в хотелите на област Русе. Спрямо същия месец на 2013 г. нощувките на чуждестранни туристи бележат спад от 18.5%, а в сравнение с първия месец на 2014 г. нарастват с 1.7%. Реализираните нощувки от български граждани се увеличават с 12.0% и достигат 3668.
През февруари 2014 г. с най-голям дял (58.6%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави - членки на ЕС. В сравнение с предходния месец този дял нараства с 6.4 процентни пункта. Най-много нощувки са реализирани от граждани на Германия - 244, следвани от гостите от съседна Румъния - 220, и туристите от Франция и Италия, реализирали през месеца по 138 нощувки. В сравнение с януари т.г. нощувките на румънски гости намаляват с 20.0%, докато тези на немски туристи нарастват двойно. През февруари 2014 г. 84.8% от гражданите на Германия и 61.4% на Румъния са нощували в хотелите на Русенска област. Сред чуждите туристи от държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Израел - 88, които са реализирали средно по 4.2 нощувки. През месеца рязко намаляват реализираните нощувки от граждани на Украйна - само 77 при 324 за първия месец на 2014 година.
Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през февруари 2014 г. са 5207 и се увеличават спрямо предходния месец с 1.6%, а в сравнение с февруари 2013 г. намаляват с 6.1%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 21.7%, или с 5.6 процентни пункта под нивото от януари и само с 0.1 процентни пункта по-малко от февруари 2013 година. Средният брой нощувки през февруари 2014 г. е 1.7, като равнището на показателя е аналогично и при българските граждани, и при гостите от чужбина.
Делът на пренощувалите лица в хотелите (3163) е 60.7% от общия брой на пренощувалите туристи във всички места за настаняване в област Русе и спрямо предходния месец нараства с 5.2%, а спрямо февруари 2013 г. - с 4.5%. В хотелите чужденците съставляват 27.1% от всички пренощували лица в хотелите на област Русе при 33.1% за предходния месец и 26.5% през февруари 2013 година. Туристите, пренощували в хотелите на област Русе през втория месец на 2014 г., са реализирали средно по 1.6 нощувки, като стойността на показателя остава същата при българските и при чуждите граждани.
Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 20.4% и повишава нивото си от януари т.г. с 2.9 процентни пункта, като остава много близка до февруари 2013 г. - 20.5%. Общата заетост на леглата в хотелите e значително по-висока - 26.3% при 21.8% за януари. Общата заетост на леглата остава под средната за страната.