Правителството прие методики за остойностяване и за заплащане на отделните видове медицинска помощ.

Методиките са разработени при спазване на разпоредбите на Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г. и се отнасят за медицинските дейности, включени в основния пакет, гарантиран на задължително здравноосигурените лица, който се заплаща от Касата, а именно – за дейностите в извънболничната и болничната медицинска помощ, в извънболничната дентална помощ и на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожно-венерически и психични заболявания.

Въвежданите правила се основават на отчетените и заплатени дейности през предходните години и на изчисляване на реимбурсни стойности на база прогнозни обеми в зависимост от спецификата на съответните видове медицинска дейност.

С проекта се изпълнява политиката на правителството за създаване на ясни правила за остойностяване и заплащане на медицинските дейности от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.