Конституционният съд образува дело по искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за електронните съобщения, въведени през 2010 г., които са за събирането на трафични данни на интернет потребителите, предаде БГНЕС.

Националният омбудсман Константин Пенчев внесе днес в Конституционния съд (КС) искане за установяване на противоконституционност на чл. 250а – чл. 250е, чл. 251 и чл. 251а от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), с които, според него, се нарушават правата на гражданите. Делото е под номер 8 от тази година и докладчик по него е съдия Кети Маркова.

С тези текстове юридическите лица, осъществяващи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, се задължават да съхраняват всички данни, създадени или обработени в процеса на тяхната дейност, отнасящи се до трафика на съобщенията, като се уреждат редът и условията за достъп до тези данни и лицата, които имат право на достъп до тях. Данните се съхраняват за определен период с оглед на използването им за разкриването и разследването на престъпления. В искането си до КС омбудсманът Константин Пенчев напомня решение от 8 април 2014 г. на Съда на Европейския съюз (ЕС), който е обявил евродирективата за нищожна.

Омбудсманът подчертава, че в Конституцията е прогласена неприкосновеността на личния живот на гражданите, както и свободата и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения са неприкосновени. Той е категоричен, че тези данни, както посочва и Съдът на ЕС, позволяват да се направят изводи за личния живот на лицата – техните навици, социални контакти, място на пребиваване и други. "Безспорно това е намеса в личния живот и в свободата на кореспонденцията, които са гарантирани от Конституцията, независимо че тайната на кореспонденцията не се засяга от разпоредбите, тъй като данни, разкриващи нейното съдържание, не могат да бъдат съхранявани по този ред. Намирам, че тази намеса, макар и да преследва законна цел в обществен интерес, е неоправдана и в противоречие с основния закон", смята общественият защитник. Според омбудсмана събирането и съхраняването на данни за трафика от абсолютно всички потребители на електронни съобщителни услуги за период от 12 месеца, с цел евентуалното използване на част от тези данни по отношение на ограничен кръг лица, неясно кога, за евентуалното разкриване на престъпления, е непропорционална и неоправдана намеса в правата на гражданите.