Три поредни дни депутатите дискутират текстове на второ четене от новия закон за Сметната палата, който бе приет окончателно днес след този изтощителен "маратон", предаде БГНЕС.

Така управителното тяло на Сметната палата занапред ще бъде от 9 души - председател и 8 членове, които се избират и освобождават от НС за срок от 7 години. Председателят не може да бъде преизбиран.

За председател и членове ще се избират лица, които имат висше икономическо или юридическо образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и професионален опит в областта на правото, финансите, финансовия контрол, одита или счетоводството, но не по-малко от 15 години за председателя и 10 години за членовете на палатата, записаха депутатите.

Председател и членове не могат да бъдат лица, които помежду си са: съпрузи или се намират във фактическо съжителство; роднини по права линия без ограничения и по съребрена линия до четвърта степен включително, както и лица, свързани по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, предвидиха още депутатите.

НС ще избира нов председател на Сметната палата в срок до три месеца преди изтичането на мандата на действащия председател. В 14-дневен срок от избирането му председателят на Сметната палата ще прави предложение пред НС за избор на членове на палатата. Изборът им ще става в двуседмичен срок от постъпване на предложението.

Председателят и членовете на Сметната палата не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права. В 14-дневен срок от встъпването им в длъжност председателят и членовете на Сметната палата ще трябва да предприемат действия за освобождаване от изпълнението на друга платена длъжност и за прекратяване на друга платена дейност. Председателят на Сметната палата ще получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на НС , а членовете - 90 на сто от възнаграждението на председателя на Сметната палата, решиха още депутатите.

При наличие на данни за престъпление председателят на Сметната палата ще изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата. Органите на прокуратурата ще уведомяват текущо Сметната палата за предприетите действия по изпратените материали. При наличие на данни за престъпление при управлението на средства от фондове и програми на Европейския съюз с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад ще се изпращат и на специализираните органи за превенция и борба с измамите и корупцията на Европейския съюз.

А при наличие на данни за вреди и за нарушения при изпълнението на бюджети и на сметки за средства от Европейския съюз или при управлението на имущество, които не съставляват престъпление, председателят изпраща одитния доклад на съответния компетентен орган за търсене на имуществена или административно-наказателна отговорност. Съответният орган е длъжен в 14-дневен срок от получаването на материалите от одита или одитния доклад да възложи извършване на необходимите действия за търсене на отговорност. Органът уведомява председателя в срок до два месеца от получаването на материалите от одита или одитния доклад за предприетите мерки и действия по тях. Председателят оповестява получените уведомления, както и неизпълнението на задължението за уведомление.

Доклади за извършените одити, включително одитните доказателства на средства от фондове и програми на Европейския съюз и на изпълнението на международни актове по чл. 13, ал. 2, т. 9 се предоставят на Европейската сметна палата и на Европейската комисия.

Одиторите на Сметната палата трябва да са с висше образование, магистри, с най-малко 3 години опит и да спечелят конкурс за назначението. Конкурсът ще включва писмен изпит и събеседване. Одиторските длъжности са одитор, старши одитор първа степен, старши одитор втора степен, главен одитор и ръководител на структурно звено в одитно отделение.За стажант-одитор се назначава лице с висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър", което е спечелило конкурс.